ICF-vottað framhaldsnám (ACC & PCC)

Virkilega metnaðarfullt framhaldsnám: 100 dagar - 15 vikur - 150 kennslustundir.

Við bjóðum alla velkomna í framhaldsnámið til okkar sem hafa lokið ICF-vottuðu grunnnámi og hafa einnig markþjálfað í a.m.k. 50 klst. Framhaldsnámið okkar er sérstaklega hugsað fyrir þá sem vilja bæta verulega við færni sína í hlutverki markþjálfans með því læra og tileinka sér það mikilvægasta sem sem einstaklingar og fyrirtæki eru að kalla eftir og vilja útskrifast með ICF-vottun sem annað hvort „ACC-markþjálfi“ eða jafnvel „PCC-markþjáfi“ ef nemandi er kominn með 500 klst. reynslu við námslok.

ATH - VEGNA COVID

Við komum til með að halda okkar striki með námið. Salirnir sem við kennum í eru það stórir að við getum haldið 2 metrum á milli nemenda og að auki erum við bæði með grímur og spritt á staðnum. Við væntum þess að hver passi sig en við sjáum um að aðstæðurnar séu eins og best er á kosið.

Helstu upplýsingar:

PDF-bæklingur - Allt sem þú vilt vita um námið

Dagsetningar og kennsludagar:

 • Fyrsta lota: fim. 3., fös. 4. og lau. 5. september 2020.
 • Önnur lota: fös. 2. og lau. 3. október 2020
 • Þriðja lota: fim. 5., fös. 6. og lau. 7. nóvember 2020.
 • Útskrift er laugardaginn 5. desember 2020

Verð: 578.000,-  (10% staðgreiðsluafsláttur)

 • Við bendum áhugasömum á að kanna möguleika sína á niðurgreiðslu námsgjalda hjá stéttarfélögumað hluta eða í heild, allt eftir áunnum réttindum hvers og eins. 
 • Hægt er að dreifa greiðslum með ýmsum hætti

Tími: Kennt er frá 8:00 - 17:00 alla dagana

Menntormarkþjálfun: hefst strax eftir fyrstu lotu og lýkur fyrir útskrift þann 5. desember 2020.

Fjöldi nemenda: Að hámarki 18 nemendur

Staðsetning: Kennt er á Hótel Kríunesi við Elliðavatn.

Markþjálfanámið er með „ACTP-vottun“ - hæsta vottunarstigið frá ICF.

Við erum sérlega stolt af því að vera þeir fyrstu og einu hér á landi sem verða í haust komin með hæsta vottunarstig frá ICF á allt markþjálfanámið okkar sem nefnist ACTP-vottun (e. Accredited Coaching Training Program). ACTP-vottað nám er „Allt innifalið“ markþjálfanám sem inniheldur allt sem ICF gerir kröfu um fyrir vottun (sjá töflu hér að neðan). Helsti munurinn á ACSTH-vottuðu námi og ACTP-vottuðu námi er að þeir fræðsluaðilar sem ná að uppfylla ströng skylirði ACTP-vottunar, hafa einnig heimild til að meta og votta færni nemenda sinna við námslok, bæði fyrir ACC-vottun og PCC-vottun .

ACC - PCC - MCC

Margir sem koma í námið eru að undirbúa sig fyrir ACC-vottunina en þurfa þá ekki að bæta við sig frekara námi þegar til að mega sækja um næsta vottunarstig PCC þegar og ef að því kemur. Þeir nemendur sem læra og útskrifast hjá Profectus geta því látið meta færni sína á íslensku og fá niðurstöður innan nokkurra daga í stað þess að þurfa að taka upp og senda hljóðupptökur af markþjálfasamtölum sínum á ensku til ICF í Bandaríkjunum, ásamt handritum af þeim upptökum til mats og yfirferðar og þurfa að bíða í allt að þrjá mánuði eftir niðurstöðum.

Eftirspurn eftir markþjálfum hefur verið að þróast bæði á einstaklings og fyrirtækjamarkaði. Fyrirtæki eru að kalla meira eftir teymisþjálfun í mun meira mæli og rannsóknir hafa einnig varpað ljósi á að þeir sem kaupa þjónustu markþjálfa vilja gjarna meiri áskoranir og festu. Við teljum að framhaldsnámið hjá okkur standist fyllilega allar kröfur og væntingar, bæði markaðarinns og einnig þeirra nemenda sem koma til okkar í námið.

Námið er krefjandi ferðalag þar sem stöðugt er unnið að framförum og aukinni sjálfsþekkingu nemenda. Í framhaldsnáminu er nemendum skipt upp í nokkur teymi og kynnast þannig á egin skinni út á hvað teymisþjálfun gengur. Þannig fá nemendur einnig stuðning samnemenda á meðan náminu stendur, aðhald til að halda sér við efnið og tækifæri til að efla þrautseigju sína jafnt og þétt. Við vitum að það eru takmörk fyrir því hversu mikið er hægt að kenna á 100 klukkustundum en með góðum kennurum, frábærum nemendum, fullkomnu kennslu- og stuðningskerfi á vefnum og brennandi ástríðu fyrir faginu tókum við ákvörðun um ganga eins langt og við teljum mögulegt hvað varðar efnistök og innihald. 

Framhaldsnámið í fáum orðum

Undirbúningur

 • Nokkrum dögum áður en námið hefst sendum við þér tölvupóst þar sem við hnykkjum á því helsta sem gott er að hafa í huga áður en námið hefst. Þú færð upplýsingar um hvernig þú skráir þig inn í „Tankinn“, kennslukerfið okkar þar sem bíður þin bæði lesefni og myndbönd til undirbúnings fyrir námið. Námið er krefjandi og gott að vera undir það búin(n).

Fyrsta lota - 3 dagar frá 8:30-17:00

 • Í fyrstu lotu námsins er áhersla lögð á dýpri skilning hæfnisþáttanna, áskorandi markþjálfun, teymismarkþjálfun og fleiri leiðir til að stuðla að vitundarsköpun hjá markþegum.

Heimavinna á milli lotu 1 og 2

 • Á milli fyrstu tveggja lotnana vinna nemendur saman í teymum þar sem þeir nýta aðferðafræði teymisþjálfunar til að stuðla að vexti og lærdóm innan teymisins, bæði persónulegum og á teymisgrundvelli.

Önnur lota - NBI réttindi - 2 dagar frá 8:30-17:00

 • Í lotu tvö öðlast allir nemendur NBI-réttindi og heimild til að vinna með NBI-greiningar. Allir fá sitt heimasvæði í NBI-kerfinu þar sem þeir geta úthlutað lykilorðum og haft umsjón með greiningum sinna viðskiptavina. Einnig eru kynnt verkfæri til að meta frammistöðu s.s. 360° mat.

Heimavinna á milli lotu 2 og 3

 • Nemendur skila inn lokaskýrslu til að fá fullgild NBI-réttindi. Allir nemendur undirbúa og framkvæma 360°mat á samnemanda og teymin hefjast handa með lokaverkefnið - að þróa saman sitt eigið „Markþjálfamódel“ sem byggir bæði á samtalsformi markþjálfunar og inniheldur alla átta hæfnisþætti ICF.

Þriðja lota - 3 dagar frá 8:30-17:00

 • Í lotu þrjú er farið í einkenni skort- og festuhugsunar, öll þrjú hlutverkin í „Dramaþríhyrningnum“, tengsl sálfræði við markþjálfun og birtingamyndir og einkenni meðvirkni og hvernig allt hér að framan getur staðið í vegi fyrir bæði markþjálfanum og markþeganum.

Ítarlegri lýsing á yfirferð námsins

Eftir fyrsta daginn hafa nemendur:

- Fengið upprifjun í hæfnisþáttunum (Kenndir eru nýju hæfniþættir ICF)

- Lært muninn á ACC og PCC hæfniskröfum

- Kynnst bæði samnemendum sínum og kennurum

- Fengið yfirsýn yfir námið og sett sér markmið varðandi þá úktomu sem þeir vilja fá úr náminu

- Fengið endurgjöf á sína markþjálfun út frá PCC-færniviðmiðum

- Gefið endurgjöf á markþjálfun út frá PCC-færniviðmiðum

Eftir annan daginn hafa nemendur:

- Lært um FACTS módelið sem byggir á áskorandi markþjálfun

- Lært að gefa beinskeyttari endurgjöf til markþega

- Lært um þær 3 stoðir sem grundvalla ábyrgðarskyldu markþegans

- Skilning á muninum á markmiðum og áskorandi markmiðum

- Skilning á áhrifamætti ZOUD (The Zone Of Uncomfortable Debate)

- Lært að vinna með „Kerfis-hugsun“ og af hverju stundum er mikilvægt að vinna með „stóru myndina“ í markþjálfasambandinu

- Markþjálfað og fengið markþjálfun með FACTS módelið að leiðarljósi

Eftir þriðja daginn hafa nemendur:

- Lært hvað Teymisþjálfun er og hvað hún er ekki

- Fengið yfirsýn yfir mismunandi hlutverk teymisþjálfunar

- Skilning á einkennum árangursríkra teyma

- Lært um stólpana þrjá sem sterk teymi byggja árangur sinn á

- Lært um mikilvægi tilfinningagreindar við teymisþjálfun

- Þekkingu á leiðum til að mynda sálrænt öryggi og traust í teymi

- Kynnst vinnukerfum, takti og tólum við teymisþjálfun

- Lært að vinna að sameiginlegri sýn teymis

- Lært um tilgang 360° mats og hvernig hægt er að greina raunstöðu einstaklings og teymis

Eftir fjórða og fimmta daginn hafa nemendur:

- Fengið vottun sem NBI-leiðbeinandur og eru orðnir hluti af alþjóðlegu teymi NBI®-markþjálfa

- Lært dýpri og áhrifameiri speglun

- Aukið getu sína til að aðlaga markþjálfun sína betur að hegðun, hugsun og tjáskiptum markþega

- Lært að nýta Heildarhugsun sér og sínum markþegum til framdráttar

- Lært að skilja hvernig allir sjá heiminn hver með sínum hætti

- Lært að „lesa hugsanir“ og hvernig hægt er að finna og lesa í vísbendingar um hvernig fólk hugsar og birtist umheiminum

- Aukið virðisauka sinn sem markþjálfa með þaulreyndum og rannsökuðum aðferðum NBI®-markþjálfunar

- Aukið fagmennsku og trúverðugleika í starfi sínu sem NBI-markþjálfar

- Fengið inn á „sinn reikning“ 10 NBI®-greiningar (að verðmæti 65.000) til að nýta til æfinga eða fyrir sína viðskiptavini.

- Opnað á möguleika til að auka tekjustreymi og „vöruúrval“ sitt verulega með NBI®-réttindum

- Fengið sína eigin NBI®-stjórnsíðu á netinu fyrir sína viðskiptavini þar sem þeir geta sent út og unnið með greiningar

- Fengið NBI®-leiðbeinenda-pakka (að verðmæti 55.000,-) með fjölda PowerPoint kynninga (á íslensku og ensku), myndbanda, rannsókna, bæklinga og kynningarefni til að auðvelda sér markaðssetningu á þjónustunni og að innleiða NBI® í starf sitt og þjónustu

Eftir sjötta daginn hafa nemendur:

- Skilning á mikilvægi þess að halda reglulega umbótafundi og lært leiðir til að þarfagreina hvernig umbótafundur þjóni best þeim tilgangi sem aðstæður krefjast hverju sinni

- Tekið þátt í umbótafundi með sínu teymi undir leiðsögn kennara

- Lært að vinna úr niðurstöðum 360° frammistöðumats sem er hluti af heimaverkefni nemenda milli lotna 2 og 3.

- Lært muninn á skort-, festu- og vaxtarhugarfari.

- Lært um lykilhlutverkin í Dramaþríhyrningnum

- Markþjálfað og fengið markþjálfun byggða á persónulegu 360° frammistöðumati.

- Lært styrkleikamiðaða nálgun í persónulegri stefnumótun

- Kynnst „Multilevel-modeling“, hvernig hægt er að markþjálfa í markvissum þrepum frá hegðun að gildismati.

Eftir sjöunda daginn hafa nemendur:

- Betri skilning á helstu birtingarmyndum meðvirkni?

- Þekkingu á hinum augljósu einkennum meðvirkni?

- Lært spurningamiðaða nálgun tengda meðvirkni?

- Skilning á mikilvægum grunnþáttum sálfræðinnar sem tengjast hlutverki markþjálfans

- Markþjálfað og farið í markvissar æfingar með ofangreint að leiðarljósi

Eftir áttunda daginn hafa nemendur:

- Lært um Lausnamiðaða markþjálfun (e. Solution Based Coaching)

- Lært um Umbreytandi markþjálfun (e. Transformational Coaching)

- Lært um Frásagnar markþjálfun (e. Narrative Coaching)

- Markþjálfað og þegið markþjálfun með einni eða fleiri aðferðum sem getið er hér að ofan

- Fengið undirbúning og ítarlegar upplýsingar um lokaverkefni námsins sem teymin vinna í sameiningu og kynna á útskriftardeginum.

Greiðslur námskeiðagjalda:

Við bjóðum upp á eftirfarandi greiðslumöguleika:

1. Innlegg í heimabanka Profectus: 0545 - 26 - 452. Kt: 410304-3760.

2. Fá kröfu í heimabanka einstaklings eða fyrirtækis til að greiða þar. Sendið beiðni á info@profectus.is

3. VISA eða MasterCard lán (raðgreiðslur) til allt að 36 mánaða. Allur kostnaður við lántöku bætist við námsgjöld.

4. Netgíró https://www.netgiro.is/ til allt að 24 mánaða.

Ganga þarf frá greiðslu í síðasta lagi 14. dögum fyrir upphaf námskeiðs.

Eftir að skráning hefur borist okkur eru stofnaðar tvær kröfur í heimabanka, ein upp á 50.000,- sem er staðfestingargjald. Þegar það er greitt hefur nemandi tryggt sæti sitt í náminu. Staðfestingargjald er óafturkræft. Seinni krafan er fyrir eftirstöðvum með eindaga tveimur vikum áður en námið byrjar. 

Athygli er vakin á að nemandi sem hættir við þátttöku innan tveggja vikna hefur hvorki rétt til endurgreiðslu á námskeiðsgjaldi né staðfestingargjaldi.

Ef nemandi þarf að hætta við nám innan tveggja vikna eða eftir að nám er hafið, vegna óviðráðanlegra orsaka (til dæmis veikinda eða slyss), getur hann skráð sig í sambærilegt nám innan tveggja ára, sér að kostnaðarlausu. Það þarf að gerast í samráði við okkur og gildir einungis ef ekki er fullbókað á viðkomandi námskeið við upphaf þess. 

 

 

Verð: 578.000 kr.

Innifalið í námskeiði

 • Aðgang að TANKINUM, kennslukerfinu Profectus - bæði að öllu efninu sem tekið er fyrir í Grunnnáminu og því sem fylgir framhaldsnáminu. Í TANKINUM er að finna öll verkefnin sem tengjast náminu, kennslumyndbönd af öllu því sem kennt er í náminu auk mikið af áhugaverðum og nytsamlegum upplýsingum og fræðslu sem gagnast nemendum á sínu ferðalagi. Þennan aðgang hafa nemendur í 12 mánuði eftir að náminu lýkur. (að verðmæti 17.880,-)
 • Útprentaða vinnubók með þeim verkefnum sem unnin í tímum.
 • Hver ertu og hvað viltu? eftir Ingvar Jónsson (að verðmæti 4.290,-)
 • Challenging Coaching eftir John Blakey og Ian Day (að verðmæti 4.900,-)
 • The Complete Handbook of Coaching eftir Elaine Cox, Tatiana Bachkirova og David Clutterbuck  (að verðmæti 6.900,-)
 • Forysta og tilfinningagreind eftir Daniel Goleman
 • Systemic Team Coaching eftir John Leary-Joyce and Hilary Lines
 • NBI-Réttindi (að verðmæti 165.000,-) og þitt eigið svæði á vefnum til að sýsla með og senda út NBI-greiningar. Á meðan náminu stendur fá nemendur úthlutað 10 NBI-greiningum til að læra og æfa sig.
 • Tíu mentor markþjálfunar tímar frá PCC-vottuðum markþjálfa (að verðmæti 89.000,-)
 • Fjórar skriflegar endurgjafir á eigin framistöðu í markþjálfun
 • Gómsætar veitingar á meðan námskeiðinu stendur, kaffi, te og meðlæti og súpu og heitan mat í hádeginu alla dagana

Leiðbeinendur

Ingvar Jónsson

 • Ingvar Jónsson - Alþjóða markaðsfræðingur, MBA, PCC og NBI-Master trainer
 • Höfundur bókanna „The Whole Brain Leader (2015)“, „Coaching - Bringing out the best (2016)“ og „Sigraðu sjálfan þig! (2018)“

 

Örn Haraldsson

 • Örn Haraldsson - PCC-Markþjálfi og teymisþjálfari hjá Kolibri

 

Arnór Már Másson

 • Arnór Már Másson - PCC-markþjálfi
 • Einn af höfundum bókarinnar „Markþjálfun - vilji, vit og vissa“
Lengd: 100 klst.